Deze humanitaire organisatie & partners hebben niet tot doel om politieke partijen te bekritiseren of te versterken, maar om bruggen te bouwen tussen overheden en burgers om gezamenlijke fundamentele oplossingen aan te bieden voor alle partijen. Om de gehele industriële collusie, geopolitieke problematiek te kunnen begrijpen zijn we genoodzaakt om diverse controversiële onderwerpen te bespreken, niet om te beledigen, te beschadigen of te vernietigen, maar om te doen nadenken, weer op te bouwen en de publieke opinie te informeren. De bronnen die aangehaald worden komen uit het gehele industriële met politiek verweven spectrum. De kwesties overstijgen politieke verschillen en zijn van vitaal belang voor iedereen. Wij zien het onze plicht, de lezer alsmede de rechtelijke macht langs deze weg dringend te verzoeken de inhoud op de juiste merites te beoordelen zodat de objectiviteit het recht krijgt en moedigen u aan om sceptisch te zijn en zelf feiten te onderzoeken. Lees de inhoud vele malen en controleer alles wat u ziet. Stel vragen, onderzoek de antwoorden en deel deze met uw vrienden, familie, wetgevers en gemeenschap indien u dit gegrond vindt.

30/09/10 Klacht aan de Europese Commissie (Gardasil vaccin)

 
Aan: Commissie van de Europese Gemeenschappen
T.a.v. de Secretaris-Generaal Catherine Day
Contactpersoon: Roosmarijn Schade (e-mail: roosmarijn.schade@ec.europa.eu)
B-1049, Brussel
 
Datum 30 september 2010.
Ons kenmerk: NCF/300910/KL  
 
Klacht bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens het niet nakomen van het gemeenschapsrecht door de Lidstaten Portugal, Zweden, Duitsland, Frankrijk, Estland, Italië, Nederland, Luxemburg, Griekenland, Spanje, Polen, Malta, Litouwen, Slovenië, Slowakije, Cyprus, Finland, België, Letland, Denemarken, Oostenrijk, Ierland, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Hongarije op 20 september 2006 veroorzaakt door de volgende 25 leden van de Europese Commisie:  
 
-         José Manuel Barroso, Portugal, Voorzitter van de Europese Commissie
-         Margot Wallström, Zweden, vice-voorzitter; communicatiestrategie, institutionele relaties,
-         Günter Verheugen, Duitsland, vice-voorzitter; ondernemingen en industrie;
-         Jacques Barrot, Frankrijk, vice-voorzitter; transport;
-         Siim Kallas, Estland, vice-voorzitter; administratieve hervorming, fraudebestrijding;
-         Franco Frattini, Italië, vice-voorzitter; justitie, vrijheid en veiligheid;
-         Neelie Kroes, Nederland, concurrentie;
-         Viviane Reding, Luxemburg, informatiemaatschappij en media;
-         Stavros Dimas, Griekenland, milieu,
-         Joaquin Almunia, Spanje, economische en monetaire zaken;
-         Danuta Hübner, Polen, regionaal beleid;
-         Joe Borg, Malta, visserij en maritieme zaken;
-         Dalia Grybauskaite, Litouwen, begroting;
-         Janez Potočnik, Slovenië, wetenschap en onderzoek;
-         Ján Figel, Slowakije, onderwijs en cultuur;
-         Markos Kyprianou, Cyprus, gezondheid en consumentenbescherming;
-         Olli Rehn, Finland, uitbreiding van de Europese Unie;
-         Louis Michel, België, ontwikkeling en humanitaire hulp;
-         Andris Piebalgs, Letland, energie;
-         Mariann Fischer Boel, Denemarken, landbouw en plattelandsontwikkeling;
-         Benita Ferrero-Waldner, Oostenrijk, buitenlandse zaken en buurstaten;
-         Charlie McCreevy, Ierland, interne markt;
-         Vladimir Spidla, Tsjechië, sociale zaken en werkgelegenheid;
-         Peter Mandelson, Verenigd Koninkrijk, handel;

-         László Kovács, Hongarije;

 
als gevolg van vergunningverlening voor de toelating van het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoerderhalskanker aan Sanofi Pasteur MSD, Avenue Jules Borbet 13, 1140 Brussel (België)  onder het volgend 21-tal toelatingsnummers EU/1/06/357/001 t/m EU/1/06/357/021, wegens het niet nakomen van het gemeenschapsrecht door bovengenoemd 25-tal lidstaten. De lidstaten Bulgarije en Roemenie vallen buiten deze klacht omdat die pas in 2007 zijn toegevoegd aan de de Europese Unie. Gezien de ernst van de overtredingen en belangenverstrengeling van de volgende commissieleden José Manuel Barroso (Vz), Siim Kallas, Neelie Kroes, Viviane Reding, Joaquin Almunia, Janez Potočnik, Olli Rehn en Andris Piebalgs, omdat die ook nu in de Europese Commissie zitting hebben en derhalve over hun eigen klacht zouden moeten beslissen, richten wij aan de Europese Commissie het nadrukkelijke verzoek te beslissen om deze klacht zo spoedig mogelijk ter beoordeling voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg.

 

Geachte Secretaris-Generaal Catherine Day

 

NO CANCER FOUNDATION is benaderd door verschillende verontruste ouders, moeders en grootmoeders om de mogelijke schadelijke gevolgen van de door het Vlaams Parlement gratis verstrekte Gardasil HPV-vaccins vast te stellen. Intussen hebben zich ook verontruste ouders, moeders en grootmoeders uit andere lidstaten van de Europese Unie hun bezorgdheid aan www.nocancerfoundation.org kenbaar gemaakt. No Cancer Foundation heeft ondergetekende A.M.L. van Rooij, Europees erkend safety manager, aangesteld om hiernaar ten behoeve van de kinderen van gemelde verontruste ouders de wettelijk verplichte  risico-inventarisatie en evaluatie (Ri&e) uit te voeren. Om een risico-inventarisatie en evaluatie te kunnen uitvoeren moet ik de beschikking hebben over bijbehorende material safety data sheets (MSDS) van de drie verschillende toe te dienen vaccins. De MSDS bladen vormen namelijk de ingang voor de risico-inventarisatie en evaluatie bij het onderdeel gevaarlijke stoffen, lees hier. Voorbeelden van zo’n wettelijk voorgeschreven MSDS vindt u bijgevoegd lees hier en hier. Recent heb ik van vergunninghouder de heer Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD Belgium-Luxemburg, het bericht ontvangen dat het toeleverende Amerikaanse bedrijf  MERCK & CO, INC geen MSDS heeft opgesteld. Omdat de MSDS onlosmakelijk verbonden zit aan de Gardasil HPV- vaccins tegen baarmoederhalskanker betekent dat “de vaccins samen met de MSDS” wettelijk als “één product” moet worden gezien. Het gebruik van de door minister Jo Vandeurzen binnen België gratis verstrekte Gardasil HPV- vaccins tegen baarmoederhalskanker voor meisjes van 12 tot 18 jaar zijn daarmee binnen Europa (en dus ook in België) wettelijk verboden.
 
Uit correspondentie hierover met de volgende verantwoordelijke deskundigen (één per lidstaat) van de Europes Unie in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP) te weten:
 
-          In België is dat Pieter Neels (e-mail: pieter.neels@fagg.be).   
-          In Nederland is dat Barbara van Zwieten-Boot (e-mail: nlhchmp@cbg-meb.nl) .
-          In Luxemburg Jacqueline Genoux-Hames (e-mail: jacqueline.genoux-hames@ms.etat.lu).
-          In Frankrijk Pierre Demolis (e-mail: ueurop@afssaps.sante.fr) .
-          In Duitsland Harald Enzmann (e-mail: h.enzmann@bfarm.de).
-          In Italië Daniela Melchiorri (e-mail: d.melchiorri@aifa.gov.it).
-          In Spanje Gonzalo Calvo Rojas (e-mail: centralised@aemps.es).
-          In Oostenrijk Andrea Laslop (e-mail: andrea.laslop@ages.at).
-          In Bulgarijë Mila Vlaskovska (e-mail: mvlaskov@medfac.acad.bg).
-          In Cyprus Arthur Isseyegh (e-mail: aisseyegh@phs.moh.gov.cy).
-          In Tsjechië Ondřej Slanař (e-mail: ondrej.slanar@sukl.cz).
-          In Denemarken Jens Ersbøll (e-mail: jehe@dkma.dk).
-          In Estland Alar Irs (e-mail: chmp@ravimiamet.ee).
-          In Finland Jaana Kallio (e-mail: jaana.kallio@fimea.fi).
-          In Griekenland George Aislaitner (e-mail: geoaisla@eof.gr).
-          In Hongarije Agnes Gyurasics (e-mail: gyurasics.agnes@ogyi.hu).
-          In Ijsland Sif Ormarsdóttir (e-mail: sif@imca.is).
-          In Ierland David Lyons  (e-mail: david.lyons@imb.ie).
-          In Letland Juris Pokrotnieks (e-mail: juris.pokrotnieks@zva.gov.lv).
-          In Litouwen Romaldas Mačiulaitis (e-mail: RomaldasMaciulaitis@vvkt.lt).
-          In Malta John Joseph Borg (e-mail: john-joseph.borg@gov.mt),
-          In Noorwegen Eva Skovlund (e-mail: cpmp-norway@noma.no).
-          In Polen Piotr Fiedor (e-mail: ema@urpl.gov.pl).
-          In Portugal Beatriz Silva Lima (e-mail: beatrizlima@netcabo.pt).
-          In Roemenië Robert Ancuceanu (e-mail: robert.ancuceanu@anm.ro).
-          In Slowakije Jan Mazag (e-mail: mazag@sukl.sk).
-          In Slovenië Metoda Lipnik-Stangelj (e-mail: metoda.lipnik-stangelj@mf.uni-lj.si).
-          In Zweden Tomas Salmonson (e-mail: tomas.salmonson@mpa.se).
-          In Groot Brittannië Ian Hudson (e-mail: leslie.whitbread@mhra.gsi.gov.uk).
 
zijn wij tot de conclusie gekomen dat geen enkele van deze deskundige, die over de toelating van de  Gardasil HPV-vaccin positief advies heeft uitgebracht aan de Europese Commisie, in het bezit is van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan deze Gardasil HPV-vaccins die samen met die vaccins wettelijk “één product” vormen. Daar eerder vergunninghouder de heer Patrick Dhont MD, Medical Affairs Manager van Sanofi Pasteur MSD Belgium-Luxemburg, mij heeft bericht dat ook hij niet over deze wettelijk verplichte MSDS beschikt, betekent dat deze Gardasil HPV-vaccin (met daarin onbekende gevaarlijke stoffen) vanuit het Amerikaanse bedrijf MERCK & CO, INC met de goedkeuring van de Europese Commissie al vanaf  20 september 2006 in Europa op de markt is, terwijl dit milieugevaarlijke product vanwege het overtreden van alle Europese richtlijnen op het gebied van milieu, milieugevaarlijke stoffen, vervoer gevaarlijke stoffen, arbeidsomstandigheden e.d. bij vervoer vanuit Amerika bij de grens van de Europese Unie had moeten worden tegengehouden omdat het toeleverende Amerikaanse bedrijf MERCK & CO, INC geen MSDS heeft opgesteld die onlosmakelijk zit verbonden aan dit Gardasil HPV-vaccin. Ik moet er niet aan denken dat op de weg tussen woonwijken een vrachtwagen met een lading van deze Gardasil HPV-vaccin in botsing komt en in brand vliegt. Brandweerlieden en hulpverleners weten niet met wat voor gevaarlijke stoffen zij te maken hebben en  hoe daar veilig mee moeten worden omgegaan met alle rampzalige gevolgen vandien. Voor wetenschappelijk onderbouw bekijk ook deze 2-Vandaag uitzending (http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-2.wmv). Met de toelating van het preventief injecteren van een 3-tal Gardasil HPV-vaccins bij meisjes van 9 t/m 15 jaar en vrouwen van 16 t/m 26 jaar maken bovengenoemde 25 lidstaten (excl. Bulgarije en Roemenië) zich daarnaast ook nog schuldig aan het in ernstige mate overtreden van de volgende artikelen uit het vanaf 1 december 2009 van kracht geworden Verdrag van Lissabon:
 
-          artikel 168 (TITEL XIV, Volksgezondheid) (oud artikel 152 VEG) 1). Bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Unie wordt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid verzekerd. Het optreden van de Unie, dat een aanvulling vormt op het nationale beleid, is gericht op verbetering van de volksgezondheid, preventie van ziekten en aandoeningen bij de mens en het wegnemen van bronnen van gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dit optreden omvat de bestrijding van grote bedreigingen van de gezondheid, door het bevorderen van onderzoek naar de oorzaken, de overdracht en de preventie daarvan, alsmede door het bevorderen van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs, en de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid..
 
-          artikel 169 (TITEL XIV, Consumentenbescherming) (oud artikel 153 VEG) 1). Om de belangen van de consumenten te bevorderen en een hoog niveau van consumentenbescherming te waarborgen, draagt de Unie bij tot de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en de economische belangen van de consumenten alsmede tot de bevordering van hun recht op voorlichting en vorming, en hun recht van vereniging om hun belangen te behartigen. 2). De Unie draagt bij tot de verwezenlijking van de in lid 1 genoemde doelstellingen door middel van: a) maatregelen die zij op grond van artikel 114 in het kader van de totstandbrenging van de interne markt neemt; b) maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren. 3). Het Europees Parlement en de Raad nemen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen, bedoeld in lid 2, onder b), aan. 4). De uit hoofde van lid 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat maatregelen voor een hogere graad van bescherming treft of handhaaft. Deze maatregelen moeten verenigbaar zijn met dit Verdrag. Zij worden ter kennis van de Commissie gebracht.
 
-          artikel 191 (TITEL XX, Milieu) (oud artikel 174 VEG); 1). Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende doelstellingen: — behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; — bescherming van de gezondheid van de mens; — behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; — bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van klimaatverandering. 2). De Unie streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio's van de Unie. Haar beleid berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

wat de gevolgen daarvan zijn, zal ik u in het volgende simpele voorbeeld duidelijk maken.

 

 

Voorbeeld.
 
Iedereen die nadenkt zal begrijpen dat het onmogelijk is om op één plaats ver weg (in Amerika) een kunstgebit te laten maken die elke inwoner van de 27 lidstaten van de Europese Unie past.   

Degenen die dat van het kunstgebit begrijpt, zal begrijpen dat het nog meer onmogelijk is om een “preventie” vaccin (is dat wel een geneesmiddel?) te laten maken dat voor iedereen als “preventief gezond” van toepassing kan worden verklaard. Ieder mens is namelijk verschillend. Er zijn meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar die een allergie, epilepsie, astma, huidaandoening, etc. hebben en/of die een autistische of schizofrenie stoornis hebben. Al deze meisjes/vrouwen gebruiken daarvoor ook nog allemaal verschillende medicijnen. Juist daarom is op scholen en bedrijven in België de Welzijnwet (ARAB), in Nederland de Arbeidsomstandighedenwet en in de overige EU-landen overeenkomstig onderliggende EU-richtlijnen vergelijkbare wetgeving van kracht, die voorschrijft dat  dat alvorens een dergelijk “preventief” vaccin mag worden toegepast eerst de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie op maat (per kind/werknemer) moet worden uitgevoerd door een erkende deskundige zoals ondergetekende.

       

Verdere onderbouwing klacht.
 
Ter verdere onderbouwing van deze klacht vindt u bijgevoegd:
 

De communicatie hierover per e-mail met Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in Vlaanderen, lees (ook de deeplinks): http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/komt-minister-vandeurzen-zijn-belofte-na

 

De eerdere communicatie hierover per e-mail met Jo Vandeurzen Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in Vlaanderen  en  Laurette Onkelinx Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in Belgie, lees (ook de deeplinks): http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/-ziekmaakmiddel-van-gezonde-kinderen-een-geneesmiddel  

 

De eerdere communicatie hierover per e-mail met Laurette Onkelinx Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in Belgie, lees (ook de deeplinks): http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/gardasil-vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-is-wettelijk-verboden

 

De communicatie hierover per e-mail met Pieter Neels, Belgisch vertegenwoordiger in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP)“, lees (ook de deeplinks): http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/toelating-gardasil-vaccin  

 

De communicatie hierover per e-mail met alle 27 vertegenwoordigers (één per lidstaat) vertegenwoordigd in “The Committee for Medicinal Products for Human (CHMP)“, lees (ook de deeplinks): http://sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/in-handen-van-een-27-tal-ambtenaren-een-per-land

 

De met de muis aanklikbare video’s over “Gardasil-vaccin waarschuwingen” en “Gardasil-vaccin  slachtoffers” op de website van No Cancer Foundation, lees, luister en kijk: www.nocancerfoundation.org Dit zijn nog maar de “korte termijn” slachtoffers. De “langere termijn slachtoffers (5 tot 40 jaar later) zal een veelvoud daarvan zijn en zal mogelijk desastreus gaan uitpakken tot in ver het nageslacht.  

 

Namens No Cancer Foundation verzoeken wij u bovengenoemde e-mail communicatie met bijbehorende deeplinks aan feitelijke onderbouw, alswel bovengenoemde met de muis aanklikbare video’s over “Gardasil HPV-vaccin waarschuwingen” en “Gardasil HPV-vaccin slachtoffers” op de website van No Cancer Foundation (www.nocancerfoundation.org) in deze klacht als herhaald en ingelast te beschouwen en volledig te betrekken in uw beslissing.

 

 

Conclusie:
 
Met de feitelijke inhoud uit deze klacht is onmiskenbaar komen vast te staan dat bijvoorbeeld Neelie Kroes (vanuit haar functie als Eurocommissaris concurrentie) voor Nederland heeft beslist dat het Gardasil HPV-vaccin (milieugevaarlijk product), buiten alle verantwoordelijke ministers van Nederland om, vanuit het Amerikaanse bedrijf MERCK & CO, INC lidstaat Nederland mag worden ingevoerd, in Nederland mag worden opgeslagen en mag worden gebruikt in strijd met de Nederlandse Wet Milieubeheer, Wet Milieugevaarlijke Stoffen, Arbeidsomstandighedenwet e.d. en dat daarbij ook nog eens in zeer ernstige mate artikel 168 (TITEL XIV, Volksgezondheid), artikel 169 (TITEL XIV, Consumentenbescherming) en artikel 191 (TITEL XX, Milieu) van het Verdag van Lissabon mag worden overtreden. Hetzelfde kan worden gezegd van Louis Michel maar dan voor België; van voorzitter José Manuel Barroso maar dan voor Portugal en de overige landen van de Europese Unie;        
 

Gezien de ernst van deze feitelijk onderbouwde overtredingen en belangenverstrengeling van de volgende commissieleden José Manuel Barroso (Vz), Siim Kallas, Neelie Kroes, Viviane Reding, Joaquin Almunia, Janez Potočnik, Olli Rehn en Andris Piebalgs, omdat zij op 20 september 2006 positief hebben beslist op vergunningverlening van het Gardasil HPV-vaccin nu ook in de huidige Europese Commissie zitting hebben en derhalve over hun eigen klacht zouden moeten beslissen, richten wij aan de Europese Commissie het nadrukkelijke verzoek te beslissen dat deze klacht zo spoedig mogelijk ter beoordeling wordt voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen.

 

Omdat No Cancer Foundation een verantwoordelijkheid heeft naar alle verontruste ouders, moeders en grootmoeders die zich bij hen hebben gemeld en nog zullen melden is besloten om deze klacht met een voorafgaand persbericht bij No Cancer Foundation op de voorpagina te plaatsen en het vervolg erop er steeds bij te plaatsen.
 
In afwachting op zo’n spoedig mogelijke beslissing op deze klacht, verblijven wij;
 
Hoogachtend;
Ecologisch Kennis Centrum B.V.
Voor deze,
 
Ing. A.M.L. van Rooij
Safety Manager
 
Tel: 0031(0)681090198

 

Ondanks mag het HPV-vaccin Gardasil voortaan van de Europese Commissie ook worden gebruikt voor de preventie van anale kanker en premaligne anale laesies bij zowel vrouwen als mannen. Dat meldt de farmaceutische joint venture Sanofi Pasteur MSD. Deze verruimde indicatie kan de vraag oproepen of ook jongens tegen HPV moeten worden ingeënt.
 

° De Gevaren van de HPV-vaccins Gardasil & Cervarix video’s

 

 

Cc: Aan de huidige leden van de Europese Commisie (lees hier).
roosmarijn.schade@ec.europa.eu 

Cc: fernando.frutuoso-melo@ec.europa.eu, Matthew.Newman@ec.europa.eu, Mina.Andreeva@ec.europa.eu, Carlos.Martinez@ec.europa.eu, Guillaume.Loriot@ec.europa.eu, Anna.Jarosz-Friis@ec.europa.eu, Elisabetta.Righini@ec.europa.eu, sofia.alves@ec.europa.eu, Eliana.Garces-Tolon@ec.europa.eu, Ignacio.Perez-Caldentey@ec.europa.eu, Blanca.Huergo-Gonzalo@ec.europa.eu, Nadine.Meurisse@ec.europa.eu, Nicole-Alice.Van-Overstraeten@ec.europa.eu, Justyna.nieweglowska@ec.europa.eu, Elena.Martin-Chico@ec.europa.eu, Delfina.Garcia-Vallejo@ec.europa.eu, Elia.Fernandez-Gonzalez@ec.europa.eu, Ana-Sofia.Jimenez-Menendez@ec.europa.eu, Michael.Albers@ec.europa.eu, Wouter.Wils@ec.europa.eu, Amelia.Torres@ec.europa.eu, Olga.Leszczynska-Vargin@ec.europa.eu, Marisa.Gonzalez-Iglesias@ec.europa.eu, Maria.Madrid-Pina@ec.europa.eu, Cristina.Paredes-Echaurri@ec.europa.eu, CAB-KALLAS-WEB-FEEDBACK@ec.europa.eu, Cab-Kroes-NK@ec.europa.eu, Anthony.Whelan@ec.europa.eu, Lorena.Boix-Alonso@ec.europa.eu, Constantijn.Van-Oranje-Nassau@ec.europa.eu, Giuseppe.Conte@ec.europa.eu, Herve.Dupuy@ec.europa.eu, Arnoud.Bader@ec.europa.eu, Carl-Christian.Buhr@ec.europa.eu, Lucas.Josten@ec.europa.eu, Jonathan.Todd@ec.europa., ,Simone.Nielsen@ec.europa.eu,Linda.Cain@ec.europa.eu, Bettina.Zinterl@ec.europa.eu, Oana.Boldis@ec.europa.eu,  Hannelore.Worbs@ec.europa.eu, Maria.Glowacka@ec.europa.eu, Ana.Henriques@ec.europa.eu, olas.Le-Paige@ec.europa.eu, Karin.Brunzell@ec.europa.eu, Manouche.Roose@ec.europa.eu, Corinne.Alliaume@ec.europa.eu, Diego.CANGA-FANO@ec.europa.eu, Ruth.PASERMAN@ec.europa.eu,Silvia.BARTOLINI@ec.europa.eu, Vanessa.BICCAI@ec.europa.eu, Ewelina.LESZCZAK@ec.europa.eu, CAB-SEFCOVIC@ec.europa.eu, Michael.Mann@ec.europa.eu, Helle.Mortensen@ec.europa.eu, janez.potocnik@ec.europa.eu, joseph.hennon@ec.europa.eu, Catherine.ray@ec.europa.eu, wojtek.talko@ec.europa.eu, Michel.Barnier@ec.europa.eu, olivier.guersent@ec.europa.eu, laurence.vu@ec.europa.eu, paulina.dejmek@ec.europa.eu, androulla.vassiliou@ec.europa.eu, cab-semeta-commissaire@ec.europa.eu, maria-elena.scoppio@ec.europa.eu, emer.traynor@ec.europa.eu, maud.scelo@ec.europa.eu, carmen.balsa@ec.europa.eu, tuuli.kytola@ec.europa.eu, Karel.DE-GUCHT@ec.europa.eu, cab-dalli-webpage@ec.europa.eu, CAB-GEOGHEGAN-QUINN-CONTACT@ec.europa.eu, Monika-Sandra.SIKORSKA@ec.europa.eu, Anthimos.CHATZIVASILEIOU@ec.europa.eu, Miriam.SCHOEPS@ec.europa.eu, stephanie.liard@ec.europa.eu, galia.mintcheva@ec.europa.eu, Michael.Koehler@ec.europa.eu, Jasmin.BATTISTA@ec.europa.eu, Hubert.Gambs@ec.europa.eu, Denisa.Dodekova@ec.europa.eu, Loredana.Von-Buttlar@ec.europa.eu, Simon.MORDUE@ec.europa.eu, Jana.SINDELKOVA@ec.europa.eu, Anca.PADURARU@ec.europa.eu, anabela.gago@ec.europa.eu, eva.torok@ec.europa.eu, maria.javorova@ec.europa.eu, Charlotta.Wennerlund@ec.europa.eu, tove.ernst@ec.europa.eu, Therese.Hellstrom@ec.europa.eu, dacian.ciolos@ec.europa.eu, roger.waite@ec.europa.eu, barbara.vuylsteke@persgroep.be, nocancerfoundation@gmail.com,
 
 
 
 
 
 
 

Vaccinatie, JA of NEE?

° Vaccinatie bedrog is voorbij

De Belg John F. May, tussen 1992 en 2012 een vooraanstaand demograaf van het instituut, vertelde het Franse tijdschrift Sens Public dat vaccinatiecampagnes een machtsmiddel zijn. Het bevolkingsbeleid omvat in dit geval  ‘interventies die worden geïmplementeerd door overheids-functionarissen om de demografische variabelen beter te kunnen beheersen en veranderingen in de populatie aan te passen aan de ambities die een land nastreeft’ Zie de Leugens en Gevaren van de HPV-vaccins Gardasil & Cervarix video’s

Communicatie met verantwoordelijke instanties.

° Zijn de gevaccineerde meisjes/vrouwen van 9 tot 26 jaar met het Gardasil HPV-vaccin tegen baarmoeder-halskanker het slachtoffer van een bovenwettelijke macht van 25 Eurocommissarissen?

° 24/07/14 Antwoord: Verzoek om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 18/07/14 Reactie ZG op verzoek van 10 juli 2014 om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 10/07/14 Verzoek aan het Agentschap voor Zorg en Gezondheid om toezending van de MSDS die onlosmakelijk zit verbonden aan de vaccins Hexyon, Cervarix en Boostrix met bijbehorende leveranciersgegevens.

° 08/10/12 Heeft Tony Coonen, hoofd van De Voorzorg Limburg te Hasselt, met zijn gratis vaccinatie promotie tegen baarmoederhalskanker duizenden Limburgse meisjes laten misbruiken als proefkonijn? Wij vragen het hemzelf.

° 11/05/12 Provincie Limburg promoot HPV-vaccin voor Limburgse meisjes tussen de 14 en 18 jaar zonder te weten welke chemische stoffen er in zitten.

° 08/12/10 Aan Joke Schauvliege, verzoek tot het nemen van een besluit om het vervoer en opslag van Gardasil HPV-vaccins (is gevaarlijke stof) vóór 10 december 2010 te laten stoppen en als gevaarlijk afval terug te sturen naar het afkomstige bedrijf MERCK

° 07/12/10 Aan minister Philippe Muyters: Verzoek tot het nemen van een besluit om binnen Vlaanderen de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker vóór uiterlijk 9 december 2010 te laten stoppen.

° 15/11/10 Het (FAGG) overtreed Arbo Kaderrichtlijn 89/391/EEG

° 11/11/10 Nadrukkelijk verzoek aan mvr. W. Sorgdrager als bestuurslid van de stichting Arbo Unie Nederland en als lid van de Raad van State om de vaccinatie met de Gardasil HPV-vaccins onmiddellijk te laten stoppen.

° 30/09/10 Klacht aan de Europese Commissie (Gardasil vaccin)

° 22/09/10 Het lot van alle met het Gardasil-vaccin te injecteren meisjes van 12 tot 18 jaar binnen de Europese Unie is in handen van een 27-tal ambtenaren, één per land, in Belgie is dat Pieter Neels van het (FAGG)

° 17/09/10 Sommatie aan Pieter Neels om binnen 48 uur na heden antwoord te geven op de vraag uit de e-mail van 3 september 2010 

° 09/09/10 Komt verantwoordelijk minister Jo Vandeurzen zijn belofte tegenover No Cancer Foundation na 

° 04/09/10 Wetswijziging in België maakt vanaf 16 mei 2006 van een "ziekmaakmiddel" een "geneesmiddel" 

° 03/09/10 Aan Pieter Neels (FAGG) Chemische samenstelling Gardasil-vaccin onbekend, is opgevraagd aan Europese Unie.

° 01/09/10 Geachte minister Laurette Onkelinx, Gardasil-vaccin tegen baarmoederhalskanker is wettelijk verboden!