TOEVOEGINGEN

Kunststoffen en verpakkingen

KUNSTSTOFFEN lijken ideaal, maar helaas worden bij de samenstelling vaak veel giftige chemicaliën gebruikt, al is dat niet altijd nodig.
Hieronder worden een aantal giftige stoffen in kunststoffen besproken.
De impact van deze stoffen op milieu en mens is enorm. Hier raakt steeds meer over bekend.

Zeer verontrustend is ook het onderzoek van Skinner e.a. dat laat zien dat de ontstane schade door die schadelijke chemicaliën overgeërfd wordt naar de volgende generaties. Obesitas en aantasting van geslachtsorganen kwamen twee generaties later nog steeds voor, terwijl die generaties niet werden blootgesteld aan deze stoffen (Plos One 01-2013).

GLAS is vanuit gezondheidskundig standpunt de meest perfecte verpakking voor vloeibare voedingsmiddelen, ware het niet zo zwaar. De productie van glas kost wel veel energie, en statiegeld zou voor alle glazen verpakkingen verplicht moeten zijn. Afsluitdoppen kunnen wel een probleem vormen.
Zo kunnen afsluitdoppen/deksels van potjes en flessen, en plastic verpakkingen Bisphenol_A afgeven - zeker als het glas niet rechtopstaand bewaard wordt. Bij het kokend afvullen van potjes komt de stof semicarbazide (SEM) vrij, in vrij geringe mate, maar de EU adviseert om andere dekselafsluitingen te gebruiken.

BLIK is slecht, ALUMINIUM al helemaal (zie hier voor uitleg over aluminium, en een verhandeling van de EFSA, waaruit blijkt dat een aanzienlijk deel van de bevolking teveel aluminium binnenkrijgt)
Er komen teveel metaalionen in de inhoud - dat geldt niet alleen voor frisdrank, maar ook producten die verpakt zijn in aluminium folie.
BAKKEN en BRADEN in deze folie is gevaarlijk !
Of plastic coating in blikken beter beter is dan 'puur' blik, is maar de vraag (zie beneden).

De productie van aluminium is mens en milieu-onvriendelijk. De winning en omzetting van Bauxiet gaat ten koste van natuurgebied, kost zeer veel energie en brengt een aantal schadelijke stoffen in het milieu. In bijv. Suriname is dit een groot probleem - in combinatie met andere ongecontroleerde houtkap.

Het aluminiumverpakkingsafval blijft als dikke laag achter in de afvalverbrandingsovens, zwaar vervuild met dioxines en andere stoffen, en kan niet meer gifvrij recycled worden. Afvalscheiding m.b.v. magneten werkt niet bij aluminium, en, al zijn er andere methoden, de beste oplossing (naast helemaal stoppen met blikjes) ligt in statiegeld invoeren !

Kunststoffen kunnen tegenwoordig uit plantaardige materialen en/of zonder gifstoffen geproduceerd worden. De goede wil daartoe ontbreekt echter.
Halden pleit voor een 'plastic revolutie' waarbij schadelijke stoffen uitgebannen zijn en als alternatieve grondstof CO2 gebruikt wordt.


Het 'cradle to cradle' concept met échte recycling (in plaats van 'downcycling') wordt door steeds meer bedrijven (bijv. Ford) en overheden (bijv. China) als reëel en winstgevend alternatief gezien. Voordat dit gemeengoed is geworden zal er nog veel moeten veranderen...

Kunststoffen en andere verpakkingsmaterialen worden vaak veel te overvloedig gebruikt - wat onnodige milieubelasting geeft.
De oceanen worden langzaam maar zeker vervuild door BPA en aanverwante stoffen.
Lang was gedacht, dat hardere plastics (zoals van schroevedraaiers), niet afgebroken werden. Dat blijkt niet te kloppen. Alle plastics worden afgebroken in het zeewater, en schadelijke stoffen als BPA komen vrij, en terecht in het zeeleven... en uiteindelijk ook weer in ons.

vogel vol plastic
(Chris Jordan, Hawaï)

In EenVandaag is te zien hoe alle stranden op de wereld doordrongen zijn met miniscule deeltjes plastics. Gezien de schadelijke bestanddelen, is het echt beter om niet direct op het zand te liggen... over de hoeveelheid ingeademde fijnstof is niets bekend.
In diezelfde documentaire blijken slakjes ernstige afwijkingen te krijgen in de voortplanting en geslachtsorganen na slechts 2 weken verblijf in een PET drankfles.
Ook blijken er reusachtige gebieden in de oceanen te ontstaan, waar de kunststoffen zich concentreren in een soort eilanden, waarin nauwelijks meer zeeleven mogelijk is. Alle dieren daar hebben plastic deeltjes in hun lichaam, en hebben grote hoeveelheden schadelijke stoffen als Bisfenol-A in hun organen.


In plastics worden vele HULPSTOFFEN gebruikt die potentieel schadelijk zijn.
De samenstelling van het plastic is het geheim van de fabrikant.
Of, en hoeveel, schadelijke chemicaliën gebruikt worden, en welke maskeringstoffen, die detectie moeilijk maken ?
Bij de 'links' is meer informatie hierover te vinden, een opvallend commentaar is hier te vinden.

KARTONNEN VERPAKKINGEN
Zogenaamde 'tweecomponenten' verpakkingen ( bijv. melkkartonnen) zijn verlijmd met epoxyharsen, poly-urethanen (die koolwaterstoffen, esters en ketonen bevatten).
Het meeste zorg baren de 'Primaire Aromatische Aminen', die kankerverwekkend zijn. Onderzoek daarnaar liet grote verschillen in de migratie naar de inhoud zien (in Denemarken werd viervoudige overschrijding van de limiet (20 ug._kilo) gemeten, in Nederlands onderzoek maximaal twee maal).


Dit zogenaamde 'migratieonderzoek' kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:
- de EU gebruikt een gestandaardiseerde stof in nieuwe verpakking. Nadeel daarvan is, dat het niet de reële totaalmigratie laat zien: in drinken en voedsel zitten véle stoffen, die reactief kunnen zijn met de verpakking, de lijmstof gaat na verloop van tijd éxtra reageren met de plastic folie, de pakken kunnen ruw behandeld zijn, op het pak zit vaak ook nog een afsluitstrook met (slechter geïsoleerde) lijm, of andere kunststof, statiegeldflessen zijn met loog en hitte* gesteriliseerd, waardoor de migratie sterk verhoogd wordt.
Naarmate het verpakkingsmateriaal langer de kans krijgt om lijmstoffen uit te dampen (enkele maanden !), vermindert de latere afgifte van aromatische aminen. Het is niet aan te nemen dat de gemiddelde verpakkingenproducent zo'n groot magazijn heeft, dat hij zijn productie van 4 maanden kan opslaan...

- Greenpeace doet zo'n onderzoek anders: de verpakking wordt vermalen, waarna er een standaardstof op los gelaten wordt. Dit ontvangt veel kritiek van de kunststofindustrie, de gevonden migratie is immers veel hoger. Toch wordt ook hier niet de échte inhoudstof gebruikt (in het boven vermelde Deense onderzoek werd dat wèl gedaan !).
 


FTALATEN: onvruchtbaarheid, dik worden en kanker

WEEKMAKERS in het plastic hebben een aangetoond hormonale en mutagene werking (maar niet alle weekmakers zijn even schadelijk). De OFFICIELE VOORLICHTING OVER WEEKMAKERS IN NEDERLAND IS STERK AFWIJKEND VAN BEVINDINGEN IN DE USA.
Amerikaans onderzoek toonde de opeenstapeling van weekmakers in het menselijk lichaam. De grootste dosis wordt opgenomen via de HUID, is de aanname.

SCOOBIEDOO touwtjes bevatten tot 60% weekmaker. Net zoals allerlei ander kunststof speelgoed... (heel extreem in kneedbare spullen zoals DAS klei, 'slijm', kneedgum).
Maar van overheidswege wordt geruststellend medegedeeld, dat je 't alleen niet in de MOND moet stoppen.
Gelukkig is onlangs zacht PVC speelgoed voor baby's verboden, maar dat is maar een eerste stapje...

Kunststof SCHOEISEL geeft continu ftalaten af door de huid.
Onlangs was een Amerikaans onderzoek in het nieuws, waaruit bleek, dat het dragen van kunststof sandalen de vruchtbaarheid van mannen meetbaar jaarlijks verminderde (alweer door die ftalaten)....
Greenpeace vestigde de aandacht op t-shirts met kunststof opdruk, zoals van Disney figuren, die hetzelfde doen...
De schadelijke stoffen lekken extra sterk uit kunststof, dat óóit verhit is geweest met kokende substanties (bijv. bij sterilisatie of afvullen).

In moedermelk zijn de ftalaatgehaltes 20 x zo hoog als 20 jaar geleden.
Ftalaten hebben een hormonale werking, en zouden wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij DIK WORDEN.
Volgens de nieuwste inzichten kunnen ftalaten de verklaring vormen voor het deels onverklaarbare* dikker worden van de mensen in de Westerse wereld.
  * factoren als minder beweging en teveel eiwit, vet en suiker kunnen maar deels verantwoordelijk zijn voor die enorme toename - ergonomisch bekeken.

Berucht zijn de ftalaten: butyl benzyl phthalaat (BBP), di-n-butyl phthalaat (DBP) en diphenyl phthalaat (DPP), die vrijkomen uit plastic en gecoate kartonnen verpakkingen. Des te dikker en weker het plastic, des te erger.
De norm voor plastic folie is 0,5 % ftalaten. Deze zijn nauwelijks afbreekbaar in het milieu, en zullen (net als DDT) generaties lang effect hebben.

Met andere ftalaten, zoals Diethylphthalaat, valt het wel mee, schijnt het... (de EU heeft onlangs besloten een aantal ftalaten te verbieden) ...alternatieven zijn nog niet of nauwelijks op schadelijkheid onderzocht

Ooit verhit plastic lekt véél sterker ftalaten en andere gifstoffen (magnetronschalen, gesteriliseerde babyflesjes, waterhouders etc).

MELK is eigenlijk niet meer in andere verpakking te krijgen.
In MARGARINE(KUIPJES) en PLASTIC FLESSEN worden concentraties tot 45 mg BBP / kilo gemeten,
in VOORVERPAKT VOEDSEL en MELKKARTONNEN tot 0,5 mg.
Deze info is niet op het etiket terug te vinden...

Zacht PVC en plastic folie zijn bekende FTALATEN- LEKKERS (je ruikt en proeft ze).
De slechte Ftalaten zijn bekend, en er gebeurt VEEL TE WEINIG om dit soort producten een halt toe te roepen !
Sterker nog: bij officiële bekendmakingen in Nederland over dit soort stoffen in kinderspeelgoed, zoals bij 'Scoobie-doe touwtjes', wordt de huiddoordringende eigenschap van ftalaten ontkend !!!


BISPHENOL A: nog erger dan ftalaten

Ter vergelijking: BPA (Bisphenol-A (in cache)), een stof die vrijkomt uit de plastic coating van blikken, uit carbonaatflessen (melk, frisdrank), en uit de coating van potdeksels, is in werking minder sterk dan BBP, hiervoor is in Amerika een grenswaarde vastgesteld, van 3 mg / kilo In de praktijk wordt daar gemiddeld 0,5 mg aangetroffen.
Daarentegen is in Europa in de HELFT van onlangs onderzochte blikgroenten bijna 30 keer de hoeveelheid BPA aangetroffen, die volgens EU instanties kankerverwekkend is. In bijna alle plastic flessen en voedingsverpakkingen zit BPA.
Naarmate BPA meer onderzocht wordt, komen meer slechte effecten aan het licht, zoals op de hersenen: zie JAMA 0908, hier, hier, hier, hier en hier.
Het is nu gebleken, dat ook geringe blootstellingen aan BPA - zoals die in de praktijk voorkomen - het leervermogen ernstig kunnen aantasten.

Proefdieren die tijdens hun embryo-tijd aan lage dosis werden blootgesteld, hadden later 2-3 maal meer herhaling nodig, om een taak te leren. Dieren die aan hoge dosis werden blootgesteld hadden bijna geen enkel leervermogen meer (Weber 2012).

BPA blijkt ook NIERSCHADE te veroorzaken bij kinderen. Trasande e.a. (ISN 03-2013) constateren dat er een liniair verband is tussen BPA niveau en eiwit in de urine (Albuminurie - een van de symptomen van diabetes). Albuminurie veroorzaakt voortschrijdende nierschade.

Onderzoek naar Bisphenol-A (BPA) laat een ingrijpende invloed op de vruchtbaarheid en DNA reproductie zien (Bromer e.a. 2010, Benachour, Aris 2009).
Kunststoffen met deze stof blijken foetussen permanent schade te bezorgen.
De foetus is niet in staat om BPA te verwerken (Nahar e.a. 2012).
Op de meeste plastic verpakkingen en plastic gecoate blikken zouden daarom de waarschuwingsboodschappen moeten staan:
NIET GEBRUIKEN TIJDENS ZWANGERSCHAP, DIT PRODUCT GEEFT GENETISCHE AFWIJKINGEN BIJ UW TOEKOMSTIGE KINDEREN, en DIT PRODUKT MAAKT U MOGELIJK ONVRUCHTBAAR.
In sommige landen is BPA in babyflesjes nu verboden, maar dat is een veel te kleine stap.

De Europese EFSA (voedsel en waren autoriteit) is altijd heel sussend geweest over BPA. Dat zegt genoeg ovder de betrouwbaarheid van deze organisatie, die onze veiligheid zou moeten garanderen.
Voor meer info, zie ook InfoNu.nl.

Denemarken en Frankrijk zijn nu in conflict gekomen met de EFSA, omdat deze blijft volharden in haar toelating van BPA (EHM 03-12-11).
In deze landen is BPA nu verboden in baby en peutermaterialen, omdat er teveel twijfels bestaan over schadelijke effecten op de hersenen...

Kassabonnen blijken vaak een grote hoeveelheid BPA af te geven. Soms wel duizend maal zoveel als plastic verpakkingen !
Met name cassières, zoals bij de McDonald, Kijkshop, BCC en supermarkten, lopen groot gevaar, maar het is ook voor anderen beter, om handmatig contact te vermijden... en de bonnen niet bij oud papier te stoppen.
Dat komt, omdat 'thermisch papier' wordt gebruikt, waarop de tekst ingebrand wordt, i.p.v. met inkt bedrukt. Sommige producenten van thermisch papier gebruiken geen BPA, maar lang niet allemaal (EWG, 2010).

BISPHENOL-S
De industrie heeft deels gereageerd op de kritiek op BPA, en 'BPA-vrije' kunststoffen op de markt gebracht. Wel met 'Bisphenol-S' (BPS).
Praktisch dezelfde stof met inderdaad ongeveer dezelfde effecten... daar is goed over nagedacht (Watson e.a. 01-2013).
BPS blijkt het hormoonsysteem al aan te tasten bij concentraties die in melkflessen zitten! Hetzelfde geldt voor BPA (Habert e.a. 01-2013).
Een onmiddelijk verbod op bisphenol toevoegingen is noodzakelijk.


PET FLESSEN

In PET verpakkingen zit geen BPA, zo wordt gesteld.
Duits onderzoek heeft echter uitgewezen, dat in PET een verrassend hoge hoeveelheid 'endocrine disruptors' - hormoonverstorende stoffen - zit (Discovery 2009). Ook bevat PET antimoon - een toxisch zwaar metaal.
Zie ook Sax 2010 en Huber.
PET wordt ook in een aantal andere kunststoffen toegepast, zoals pyramide-builtjes voor thee (Lipton). Juist verhitting zorgt echter voor een enorme afgifte van schadelijke stoffen (dat geldt ook voor hergebruikte flessen en flessen die in de zon liggen).


FOSGEEN en CHLOOR

Polycarbonaat (PC) en Polyurethaan (PUR) worden meestal gemaakt m.b.v. het uiterst giftige Fosgeen en Chloor (al is er een alternatief ontwikkeld), bij PC wordt altijd Bisfenol-A gebruikt.
Daarnaast komen nog meerdere kankerverwekkende stoffen, zoals semicarbazide (in kleine potjes - bijv. babyvoeding - relatief méér aanwezig dan in grote potten).

De meeste stoffen blijven apart vaak ònder de schadelijkheidgrens, maar SAMEN ?
Alle FENOLverbindingen in plastics zijn zeer schadelijk (fenol, ftalaten en vinylchloride komen ook voor in vele lichaamsverzorgingsproducten).


ZWARE METALEN en ORGANOTIN

ANDERE SCHADELIJK STOFFEN IN PLASTICS zijn bijv. lood, antimoon, chroom en koper (o.m. gebruikt als 'versteviger' in onze PVC waterleidingen, dachten we van loden waterleidingen af te zijn, mooi niet - zie hieronder), conserveermiddelen en organotin-verbindingen, zoals met TBT en chloor.

Bij AFVALVERBRANDING van deze stoffen vormen zich (schadelijke) DIOXINES en ontstaat zware metalen fall-out (niet iedere dioxine is even schadelijk).
Deels worden die dioxines uit de rookgassen gefilterd, maar ze verdwijnen daardoor niet.... ze worden in cement in 'wateropen' zakken begraven* - gevolgen over duizend jaar onbekend.
Dioxaan zit ook in het vliegas (dat in snel slijtend asfalt verwerkt wordt), en een deel komt tóch via de schoorsteen in de lucht.
... de nieuwste ontwikkeling is, dat ook het schoorsteenfiltraat in asfalt en steentjes verwerkt wordt... (zie Cement)

Uit recent Nederlands onderzoek blijkt de funeste invloed van dioxines en andere luchtvervuiling op kinderen (onderzoeken in Groningen, Amsterdam en Rotterdam bij ogenschijnlijk gezonde 9-12 jarigen, brengen aan het licht, dat deze gemiddeld een achterstand in hersenontwikkeling hebben van 3 jaar, bovendien heeft bijna 20% van de kinderen een extreem verminderde longfunctie). Kinderen zijn tot 40 keer zo gevoelig voor dioxines dan volwassenen !
Hieruit blijkt ook, dat de huidige, strenge, norm van 2 picogram dioxine/kilo nog lang niet streng genoeg is (G.Tusscher: Polluting nature in the Netherlands, Amsterdam, 2003).

Wat niet wegneemt dat verbranding beter is dan stort... het probleem bij afvalverbranding zit vooral in de productie van schadelijke stoffen die niet verantwoord verbrand kunnen worden.


MEER SCHADELIJKE TOEVOEGINGEN AAN KUNSTSTOF

Urethaan
verbindingen zitten in veel kunststoffen en coatings verwerkt. Het grootste gevaar van Urethaanverbindingen is het uitdampen van kankerverwekkende isocyanaten.

Polystyreen verbindingen zitten in enorm veel producten verwerkt. Polystyreen heeft twee zeer giftige afbraakproducten: Styreen en Benzeen, die onder invloed van licht, en door verbranding, vrijkomen.

In voedselverpakkingen, interieurstoffen, tefalpannen, electronica en cosmetica worden PFC's (perfluorinated chemicals) gebruikt, waarvan het effect vergelijkbaar is met de ergste ftalaten, zie BBC 290109, en VU 2007, en Greenpeace. Bij Koken worden PFC's nader besproken.

Melamine is bekend van het dodelijke melkschandaal in China, met 50.000 ziekenhuisopname's als gevolg. Het wordt, net als PFC's, veel in kunststoffen gebruikt die tegen hitte moeten kunnen - zoals magnetron-dozen, keukengereedschap en borden. De uitscheiding van melamine bij verhitting is groot.
Wu e.a. vonden acht maal hogere bloedniveau's Melamine na 3 weken consumptie van één dagelijkse portie soep (Jama 01-2013) uit een hard plastic kom.

PVC geeft bij verbranding - naast Dioxines - Furanen, Fosgeen en monomeer Vinylchloride, allen zeer giftig, - maar kan deze stoffen (en andere toevoegingen) ook uitdampen.


Ons WATERLEIDINGSTELSEL is van PVC (in Duitsland wordt minder schadelijk plastic gebruikt), dat monomeer vinylchloride (grenswaarde 0.01 mg/l), en veel andere toegevoegde stoffen lekt, zoals bis(2-ethylhexyl)maleaat, n-methyl cyclohexaan-n tertiair butyl catechol (reagerend met p-tert butylfenol en derivaten) en zware metalen (loodzouten of mono- and di-methyltin en octyltin).
Zeker als het leidingwater ZACHT is (=een hogere zuurgraad), spoelen deze stoffen in sterke mate uit !!

waterleiding

Waterleidingbedrijven maken melding van complete GATEN IN HUN LEIDINGEN als gevolg van zacht water... EEN ENORME GIFBELASTING VOOR MENSEN - waar te weinig over bekend is...
al valt de belasting in gebieden met HARD water misschien wel mee*, dan is PVC nog geen mensvriendelijke stof, en draagt ze bij aan de dagelijkse totaalbelasting.
En, zoals al te lezen, er is geen milieuvriendelijke oplossing voor de enorme hoeveelheid afval PVC.

Naar de hoeveelheid stoffen in het eerste (zachte) ochtendkraanwater is geen onderzoek te vinden...
  * Er vallen ook vraagtekens te zetten bij de gebruikte meetmethodieken/punten van de waterkwaliteit. Het RIVM zelf constateerde enorme afwijkingen tussen de resultaten van onderzoeken van de landelijke (LMG) en de provinciale meetnetten grondwaterkwaliteit (PMG)... en er wordt lang niet naar àlle stoffen gezocht....


VLAMVERTAGERS worden massaal toegepast in elektrische apparatuur/ kabels en textiel/ meubels.
De belangrijkste zijn BROOMverbindingen (PBDE's), waarvan de giftigheid aangetoond is. In dit onderzoek wordt geconcludeerd, dat deze stoffen sterk neurotoxisch zijn, vergelijkbaar met het effect van DDT.

NATUURRUBBER
is geen alternatief voor PVC (tenzij extra gezuiverd). Het bevat van nature zeer sterk allergeen werkende stoffen.
Tijdens het productieproces onstaan nitrosaminen en worden vaak schadelijke stoffen gebruikt... de 'damp' is nog schadelijker dan die van zacht PVC.
Normale rubber huishoudhandschoenen moeten vermeden worden (er zijn andere te koop).
Extra gezuiverd rubber, zoals dat in ziekenhuizen gebruikt wordt, is onschadelijk.
Er bestaan veel rubber-met-kunststof verbindingen, die een nog slechtere uitdamping hebben dan 'puur' rubber, zoals rubber opblaasmatrassen.

Hier is een EU overzicht van toegelaten stoffen in voedselverpakkingen te krijgen. Deze engelstalige site geeft een aardig overzicht van kunststof verpakkingen, en wat het beste gebruikt kan worden. De conclusie: het veiligste zijn plastic flessen met de nummers 2, 4 en 5 in het recyclingdriehoekje op de bodem van de fles. Maar voor veelvuldig gebruik zijn deze soorten minder geschikt, omdat ze geur absorberen, en sneller indeuken.

Verwarmde kunststof draagt veel meer schadelijke stoffen af aan de inhoud. Dat geldt bijv. voor ftalaten, BPA, SEM en urethaan/fenolverbindingen.
Kunststof statiegeldflessen en hergebruikt plastic (beiden verhit) moeten daarom met argusogen bekeken worden.


Opvallend is bijv. het gebruik van kunststof 'pyramidezakjes' bij LIPTON thee.
Theezakjes worden per definitie overgoten met kokend water.
Lipton lijkt hiermee de gezondheid van de consument op het spel te zetten, om een 'mooi' product te kunnen presenteren.
Lipton weigerde eerst, om informatie te verstrekken, en ging niet inhoudelijk in op vragen hierover. Na herhaaldelijk aandringen, blijkt het om een PET verbinding te gaan - volgens zeggen onschadelijk.
Maar zoals hierboven gemeld wordt, is PET bepaald niet onschadelijk...

 

 

Gewoon Genietend Gifvrij Gezond dieet en verzorging (G4dv) | Naturally, Happily, Healthily, Toxin Free Diet and Care (e4dc) | Index | Information on vaccinations on this website: | Information on cancer on this website | links | Wie ben ik? Who am I? | OOR4U Guilde | Voorwoord en Inleiding Geraffineerdesuikergevoeligheid, en contactgegevens Scentses | | Wat is geraffineerdesuikergevoeligheid en Waarom worden bij geraffineerdesuikergevoeligheid sommige suikers wel en andere niet verdragen? | Wat is suiker? Bouw van suikers/koolhydraten | Snelle en langzame suikers | Bloedsuikerspiegel en hormonen | Wat is het verschil tussen tot nu toe omschreven hypoglykemie en geraffineerdesuikergevoeligheid? | Het verschil tussen hypo's en hypers bij suikerziekte , bij hypoglykemie en die bij geraffineerdesuikergevoeligheid. Waarom blijft de adrenaline reactie aanhouden?Hoe is het mogelijk dat er zo snel na geraffineerdesuiker inname al een reactie plaat | Verschillende soorten hypoglykemie en andere hormoongebonden complicaties bij geraffineerde koolhydraten vertering/opname en bloedsuiker instandhouding Overeenkomsten en Verschillen tussen Geraffineerdesuikergevoeligheid en ADHD | Kunstmatige suikers | Geraffineerdesuikergevoeligheid in de praktijk | Gifvrij dieet en Gifvrije verzorging | Waarom is de informatievoorziening over E-nummers en plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suiker zo gebrekkig?Misinformatie en schijnonderzoeken over plotselinge extreme humeurigheid na inname van geraffineerde suikerInformatieve | Informatievervuiling: Onwetendheid, Slordigheid, of Opzettelijke Misleiding? | Conclusie | Bronverwijzingen | Bijlagen 1 t/m 7monosachariden, 2. Disachariden, 3 polyol, 4 producten met aspartaam, 5 Giftige E nummers in degelijk lijkende produkten, 6 Safety card Natronloog of te wel E524, toevoeging van sommige cacao merken!, 7 Soja, | Appendix 8 Sucralose | Bijlage 9 Vitaminen, Mineralen, Sporenelementen, Eiwitten, Vetten, Koolhydraten in Voedingsmiddelen, Kruiden | Bijlage 10 Toxic Ingredients You Should Avoid | Bijlage 11 Bijwerkingen Ritalin(Methylfenidraat) | Bijlage 12 Aspartaam, hoe een stof wat gaten in de hersens van muizen brandt veilig voor menselijke consumptie werd bevonden. | Bijlage 13 Hypoglycemia | Bijlage 14 Budwig | Bijlage 14a Geitenmelk: waarom het lichter verteerbaar is dan koemelk | Bijlage 15 E nummers | Bijlage 16 Cadeaus om te vermijden | Bijlage 17: Dieetmaatregelen tegen kanker | Bijlage 18 "Hoe tanden in elkaar zitten." | Bijlage 19 kankercellen uitroeien door suikers te vervangen door gezonde vetten | bijlage 20 meer over kankergenezing | bijlage 21 Zuurzak Soursop | Bijlage 22 Crisis en oplossingen: roggker=recht op gezondheid, geluk, kennis en rechtvaardigheid | Bijlage 23 Milieuschandalen (hier stond eerst de G4dv, die is verplaatst naar de beginpagina) | Bijlage 24 Het Echte Nieuws over gif in het milieu | Bijlage 24 a Hout | Bijlage 25 vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 a.Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 b Vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25c Vooronderzoekdieet en verzorging | Bijlage 25 d vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 25 e vooronderzoek dieet en verzorging | Bijlage 26 Vooronderzoek TVtandpasta | Bijlage 27 Voorbeelden van de denkfout in de Westerse Medische Wetenschap, waardoor ze steeds de plank misslaan als het aankomt op bepalen wat gezonde voeding is: Calcium en beta caroteen | Bijlage 28 Kruiden | Bijlage 29 Vitamines, Mineralen, eiwitten, vetten em koolhydraten | bijlage 31 Schema voedingsmiddelen:vitamines, mineralen, eiwitten, vetten en koolhydraten | Bijlage 32 Schema Bedenkelijke stoffen, E-nummers, toevoegingen, giffen | Bijlage 33 kankerbestrijding | bijlage 34 Het gevaar van pinda's | Bijlage 35 Proteïnen in yoghurt | Bijlage 36 Eten uit de natuur | Bijlage 37 Superfoods: a.Aloë Vera, b.Omega 3-6-9 olie, c.Kefir, d.Kombucha, e.Yoghurt, f.Cranberrysap,g. Gember, h.walnoten, i. zonnebloempitten, j. bosbessen, k.zeewier, l.wortelsap, m.ginkgobiloba,n. guldenroede, o.peu dárco, p. driekleurig | Bijlage 37 a. Aloe Vera | Bijlage 37.b. Omega 3 saus | Bijlage 37. c Zelf Kefir maken | Bijlage 38 The Problem with Wheat | Bijlage 39 Waarom Himalayazout? | Bijlage 40 Benefits of Goats milk over Cows milk | Bijlage 41 The problem with most vegetable oils and margarine | bijlage 42 for healthy bones calcium, vitamin D, vitamine k2, magnesium, trace elements | Bijlage 43 The dangers of acrylamide (carbohydrates baked above 210 degrees Celcius) | Bijlage 44 Gevaren van plastic, aluminium en andere verpakkingsmaterialen | bijlage 45 Dangers of Fishoil and better sources for omega 3 | bijlage 46 fruit tegen kanker (aardbeien, cranberries etc) | bijlage 47 Hoog tijd voor een nieuwe schijf van 5 | bijlage 48 Uitleg hoe inentingen autisme veroorzaken door glutamaat productie in de hersenen te stimuleren wat schadelijk is voor de hersenen en voor de hersen ontwikkeling | bijlage 49 Korte Geschiedenis van Monsanto, pagina van Dr Mercola± In Amerika vechten ze voor wat hier heel gewoon is±etiketten waar op staat wat er in voedsel zit. | Bijlage 50 Nep ADHD diagnoses | Bijlage 51 Vrouw vertelt over uitgelekt NASA document over oorlog tegen de mensheid | bijlage 52 Bij medicijn dat zogenaamd cholesterol verlaagd juist 52$ hogere kans op plak in de aderen rondom het hart/ 52@ higher chance of heart plaque when tajking certain cholesterol lowering medicines. | Bijlage 53 Welke oliën zijn veilig om te verhitten? | Bijlage 54 Dr Mercola over Genetisch Gemanipuleerd voedsel | bijlage 55 Dr Mercola: genetisch gemanipuleerd voedsel: ontworpen om insecten te doden, maar het maakt ook onze cellen kapot. | Bijlage 56 Dr Mercola Alzeheimer detectie methode, en g4dv ook preventief voor Alzheimer | Bijlage 57 Het einde van het antibiotisch tijdperk aangebroken door toenemend aantal antibiotica resistente bacteriën, Ook hierop is de g4dv een antwoord. | Bijlage 58 Vaccinaties gaan om geld, niet om ziektebestrijding | Bijlage 59 Artikel Dr. Mercola over kankerverwekkende zaken in persoonlijke verzorgings- en huishoud producten | Bijlage 60 Dr. Mercola: Pesticiden kunnen neurologische schade aanrichten, gebruik liever etherische olie voor huisdieren en plant liever goudsbloem in de tuin | Bijlage 61 5 miljoen chronisch zieken in Nederland, zorg VS ook waardeloos | Bijlage 62 Gevaar vaccinaties | Bijlage 63: Gevaren antibiotica in vlees (artikel va Dr. Mercola) | Bijlage 64: Gevaren Testosteron behandeling | Bijlage 65 transvetten zijn de boosdoeners, verzadigde vetten zijn juist goed! (Dr Mercola) | Bijlage 66: Hippocrates Health Institute | Bijlage 68:NVWA hoge boetes voor gezondheidsclaims | Bijlage 69: Voor een gezond hart heb je gezonde vetten nodig | Bijlage 70 Eieren moet je bewaren op kamer temeratuur, niet in de koelkast! | Bijlage 71: Gevaren van niet gefilterd water | Bijlage 67:Boetes voor het zeggen dat iets buiten de farmaceutische industrie gunstig voor de gezondheid is | Bijlage 72 Vitamine D bronnen | Bijlage 73 Chiazaad voedingsinformatie | Bijlage 74: Voordelen van gefermenteerd voedsel | Bijlage 75 9 voedingsmiddelen die je nooit moet eten | Bijlage 76 Top 10 artikelen van Dr. Mercola van 2013 | Bijlage 77: Dr Mercola: De beste wapens tegen griep. | bijlage 78 The secret of longevity | bijlage 79 Het Grote Vaccinatie Debat 15 december 2013 | Appendix 80 Lead Developer Of HPV Vaccines Comes Clean, Warns Parents & Young Girls It?s All A Giant Deadly Scam | Biijlage 81 How Grazing Cows Can Save the Planet, and Other Surprising Ways of Healing the Earth | Bijlage 82 De Verborgen Gevaren van Vaccinaties | Bijlage 83 CDC Admits as Many as 30 Million Americans Could be at Risk for Cancer Due to Polio Vaccine | Bijlage 84 We hebben 100 keer meer microben dan cellen in ons lichaam. De meeste helpen ons. Zullen we hun ook helpen? | Bijlage 85 Belang van licht en slaap | Bijlage 86 Artikel Dr Mercola over vergissingen in voeding die tot voedings tekorten leiden. | Bijlage 87 In Amerika beïnvloedt Junkfoodindustrie diëtistenopleidingen | bijlage 88 Dr Coldwell: Elke kanker kan in 2 tot 16 weken genezen worden | Bijlage 89: Want to Know over Tetanus | Appendix 90: Dr. Russel Blaylock | Bijlage 91 Wat zijn opvliegers? | Bijlage 92, Dr Mercola: One in 25 Patients End Up with Hospital-Acquired Infections, CDC Warns | Bijlage 93 Dr Mercola Toxic Combo of Roundup and Fertilizers Blamed for Tens of Thousands of Deaths | Bijlqge 94 New Studies Show Optimizing Vitamin D Levels May Double Chances of Surviving Breast Cancer, Lower LDL Cholesterol, and Helps Prevent Autism | Bijlage 95, Dr.Mercola: How Vitamin D Performance Testing Can Help Optimize Your Health | Bijlage 96: Be Wary About This Food - It Can Wreck Your Ability to Walk, Talk, and Think | Bijlage 97 Gevaren van Vaccinaties (Mercola) | Bijlage 98: Ouders moeten geïnformeerd worden over de gevaren van vaccineren om een goede keus te kunnen maken | Bijlag 99: Zonnebrandmiddelen gevaarlijker dan zon als het gaat om huidkanker | Bijlage 100 Ignoring This Inflammatory Early Warning Signal Could Cost Your Life | Bijlage 101 Mijd Giffen, Niet Voedingsmiddelen! | Bijlage 102 Mentale rust | Bijlage 103: Voordelen van Kurkuma | Bijlage 104: Dr Mercola article Kruid tegen kanker | Bijlage 105: Dr Mercola: Sun , vitamin D and vitamin B3 crucial for longevity | Bijlage 106 Cowspiracy film en kritiek | Bijlage 107 Artemesia een effectief anti-malaria kruid | Bijlage 108, Chemotherapie is gevaarlijk | Bijlage 109 Canola oil, what is it, and is it good or bad for people? | Bijlage 110 Are peanuts good or bad for you? | Bijlage 111 Halloween recipes | Bijlage 112 Vaccinatieschade | Bijlage 113 Immigrants seek herbal remedies | Bijlage 114 more_doctors_confessing_to_intentionally_diagnosing_healthy_people_with_cancer | Bijlage 115 Dangers of vaccinating pregnant women | Bijlage 116 Omega 3-6-9 mengsel | Bijlage 117 Waarom er geen koolzaadolie zit in het omega 3-6-9- mengsel van de g4dv | Bijlage 118 Vaccinaties | Bijlage 119 Judy Wilyman, PhD on amti vaccination | Bijlage 120 Wetenschappelijke argumenten die de Keshe scam blootleggen | Bijlage 121 ECEH bacterie | Bijlage 122 grains | Bijlage 123 Make your own chocolate | Bijlage 124 Vaccine Violence | Bijlage 125 Italian court rules mercury and aluminum in vaccines cause autism: US media continues total blackout of medical truth | Bijlage 126 Dr Mercola: Vaccines and Neurological Damage | Bijlage 127 Why many doctors do not vaccinate their own children | Appendix 128 2 centuries of officoial statistics show vaccines did not save us and These graphs show why many doctors don't vaccinate their own children and Vaccines: A Peek Underneath the Hood | Bijlage 129 Leaflet Infanrix | Bijlage 130 Vaccine Madness | Bijlage 131 Japanse slachtoffers vaccin baarmoederhalskanker slepen overheid en farmareuzen voor de rechter | Bijlage 132 Pregnancy, labour, delivery and child care | Appendix 133 healing diet for our canine friends | Bijlage 134 Flowchart edible or non-edible | Bijlage 135 Keeping children healthy naturally | Bijlage 136 Vaccines and the Amygdala | Bijlage 137 Revolving door between politics and big pharma explained | Bijlage 138 Ingredients Vaccines | Bijlage 139: Medisch scheikundige geeft drie redenen waarom hij zijn kinderen niet laat vaccineren | Bijlage 140 Ryan's story | Bijlage 141 NVKP lezingen dr Hans Moolenburgh | Bijlage 142 HPV vaccine | Bijlage 143 Fluoride | Bijlage 144 Baby dies three days after getting six vaccines | Bijlage 145 Interview Trouw met Dr Hans Moolenburgh | Bijlage 146 Jacob van Lennep | Bijlage 147 Flow chart "to believe or not to believe medical or nutritional advice" | Appendix 148 The case experts make against vaccines | Apendix 149 Dr Mercola article: Experts admit Zika threat fraud | Appendix 150 Sudden deaths among health advocates | Appendix 151 Thimerosal | appendix 152 Herd immunity? | Appendix 153 Formaldehyde in vaccines | Appendix 154 Why doctor's say "Do not take the flu shot!" | Bijlage 155 Vaccineren? Natuurlijk niet! En wel hierom: | Appendix 156 Vaccine makers bypass WHO regulations | Bijlage 157 Het probleem van overbehandeling bij borstkanker | Bijlage 158 Chemotherapie vermoordt u | Bijlage 159 Borstbesparende operatie beter dan amputatie voor overlevingskansen bij borstkanker | Appendix 160 Vaccine induced bone fractures | Bijlage 161 hulpstoffen in Vaccins toegegeven door CDC | Appendix 162 meningitis: symptoms, how to prevent, how to treat | Appendix 163 Training of nutrtionists often shady | Appendix 164 Molecular Biochemist Dr.Lucija Tomljenovic, PhD, explains why vaccines not only don't work, but are extremely harmful and can be lethal as well | Appendix 165 CDC knew about MMR vaccine autism link as early as 1999, but covered it up | Appendix 166 Scientists at the vaccine safety debate January 2011 | Appendix 167 Vaccinated children 5 times more likely to contract auto immune diseases | Appendix 168 Before and after vaccine: this is what mass brain destruction looks like | Appendix 169 Hepatitis B vaccine | Appendix 170 Countries where vaccines are not mandatory and the nazi roots of vaccines and drugcompanies | Appendix 171 The dangers of soybean oil | Appendix 172 Vaccines do not protect against Measles | Appendix 173 HPV vaccine | Appendix 174 Hoogleraar Peter Gøtzsche en anderen over corruptie in de farmaceutische industrie | Appendix 175 Dr Arlan Cage | Appendix 176 How vaccines damage your immune system | Appendix 177 Vaccines are not tested properly | Appendix 178 Documentaries exposing pharma fraud | Appendix 179 Dr Suzanne Humphries | Appendix 180 Dr Russel Blaylock: Vaccinations can kill you or ruin your life | Appendix 181 Doctors who clearly explain why vaccines are neither safe nor effective | Appendix 182 Dr Sherri Tenpenny | Appendix 183 Alan Phillips attorney Vaccine Rights | Appendix 184 Dr Rebecca Carley | Appendix 185 Vaccines bargain basement of the medical industry, says Maurice Hilleman (who developed 36 vaccins) admits AIDS and Cancer causing virusses were added to vaccines | Appendix 186 Many independent studies show vaccine dangers, Damages paid by pharmaceutical companies for vaccine damahge | Appendix 187 The truth behind Vaccinations | Appendix 188: Guess what happened to Nazi war criminals responsible for the genoside of millions: After aquittal or a short prison sentence they went back to being CEO's for big Pharma! | Appendix 189: Mercola: What?s the Right Dose of Exercise for a Longer Life? | Appendix 190 What happened to Dr Mercola? | Bijlage 191: hoofd RIVM zegt Kindervaccinaties veroorzaken hersenvliesontsteking | Appendix 192: Use up stock even though proven unsafe or use cheaper less safe vaccines | Appendix 193: WHO report reveals: Vaccines are made in China without safety control | Appendix194: Vaccine Court has paid 3.7 billion in damages to families | Appendix 195: Autism in California skyrocketed since mandatory vaccination | Appendix 196: MMR Vaccine Causes Seizures in 5,700 U.S. Children Annually | Appendix 197 The history of vaccines | Appendix 198: Studies show unvaccinated children are much helthier than vaccinated ones | Appendix 199: The vaccine-shaken baby syndrom link | Appendix 200: vaccines cause SIDS | Appendix 201: The Dangers Of Vaccines and Vaccination | Appendix 202: Vaccines and the peanut allergy epidemic | Appendix 203: The neurotoxicity of vaccines | Appendix 204: Statistics | Appendix 205:Nervous System | Appendix 206: 6 reasons to say NO to vaccination | Appendix 207: Celebrity anti vaxxers | Appendix 208 Dr John Bergman | Appendix 209 Measles: natural prevention and remedies | Appendix 210: Hepatitis B prevention and treatment | Appendix 211: Dr Shiv Chopra. PhD Microbiologist, vaccine expert | Appendix 212: Thimerosal breaks down into ethyl mercury in the body, and is 50 times more toxic than the methyl mercury found in fish | Appendix 213 Dr Dale Brown | Appendix 214 Vaccines cause autism | Appendix 215 Statistics infant mortality per country | Appendix 216: How to lower glutamate levels in the brain | Appendix 217 David Getoff | Appendix 218 Measles hypes versus facts | Appendix 219: Natural Bug and flea repellents | Appendix 220 Huisarts Hans van der Linde: Het Pillenbedrog | Bijlage 221 Voetmassagekaart | Bijlage 222 Zelf oliën maken | Appendix 223 Life expectancy Statistics | Appendix 224 Medical Mistakes

Laatste wijziging op: 17-07-2013 15:01